MySql 批量更新语句

update wx_user_waybill_analyze
	set distance = case wuwa_id
		when 1 then '2'
		...
		end,
		use_time = case wuwa_id
		when 1 then '2'
		...
		end
	where wuwa_id in(1,...)
其中  distance为数据库中字段名    wuwa_id为主键值  when后面的是主键值,then后面的是要修改的值  in里面的是主键值
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页